LOGIN

Asig­u­rarea CASCO iţi pro­te­jează maşina de aproape orice fel de daune. Prin­ci­palele riscuri care sunt asig­u­rate de poliţa CASCO sunt acci­den­tele rutiere (cioc­niri, col­iz­iuni etc), daunele cauzate de fenomenele atmos­ferice (fur­tuna, grind­ina, nin­sori abun­dente etc.), incendii, explozii, van­dalizări, căderi de copaci sau alte cor­puri, fur­tul total sau par­ţial etc.

 

La polita CASCO se pot adauga şi acoperiri pen­tru ser­vicii de asis­tenţă rutieră – chel­tu­ieli de tractare, asis­tenţă tehnică sau cazarea de urgenţă a pasagerilor autovehiculului asigurat.

 

Cum iţi faci o asig­u­rare CASCO

 

Asig­u­rarea CASCO nu este oblig­a­to­rie, dar acest lucru nu înseamnă că ea nu este abso­lut nece­sară, mai ales în con­di­ţi­ile creşterii con­tinue a tar­ifelor de ser­vice. Indifer­ent de autovehiculul pe care îl con­duci, noi, ca bro­ker avizat, îţi putem reco­manda pro­dusul potrivit. Te asigurăm de profesionalismul nostru în analiza nevoile tale şi o să analizăm împreună ofertele societăţilor adaptate exact nece­si­tăţilor tale în ceea ce priveşte ser­vici­ile de daună, service-urile cu decon­tare directă, pre­ţul, riscurile acoperite, fran­şizele, suma asig­u­rată.

 

Ce acte sunt nece­sare pen­tru asig­u­rarea CASCO

 

Fie că vrei să cal­culezi o ofertă sau chiar sa ţi se emită poliţa, avem nevoie de o copie a căr­ţii de iden­ti­tate sau a talonu­lui şi cartea de identitate sau CUI-ul per­soanei asig­u­rate. Aceste documente sunt nece­sare în orig­i­nal în caz de daună, iar dacă le pierzi, tre­buie să anunţi ime­diat com­pa­nia unde ai încheitat asig­u­rarea CASCO. În caz con­trar rişti să nu pri­meşti despăgu­birea, mai ales în cazul fur­tu­lui masinii.

 

Ele­mentele impor­tante ale poliţei CASCO

 

Val­oarea de nou — este val­oarea de fac­tură (în cazul maşinilor noi) sau val­oarea înscrisă într-un cat­a­log spe­cial­izat uti­lizat în indus­tria de asig­u­rări: Euro­tax, APIA etc.
Suma asig­u­rată – este val­oarea pe care o acoperă poliţa CASCO. Este cal­cu­lată folosind un algo­ritm şi reprez­intă, în prin­cipiu, diferenţa dintre val­oarea de nou şi a fac­torului de uzură. Acesta vari­ază de la asig­u­ra­tor la asig­u­ra­tor, de aceea sumele asig­u­rate vor fi diferite în ofer­tele com­pani­ilor de asig­u­rări.
Fran­şiza — este partea din daună pe care o suporţi tu, ca ben­e­fi­ciar al politţei. Sunt mai multe tipuri de fran­şize: fran­şize la daune par­tţale şi la daună totală, fran­şize fixe sau pro­cen­tuale (din suma asig­u­rată sau din daună), fran­size pe grupe de riscuri – avarii, furt, van­dal­ism etc.
Nu intot­deauna fran­siza 0 este cea mai buna solu­ţie! Fran­şiza înseamnă în prin­ci­pal o economie pe care o faci la incheierea politei. Noi te putem sfătui în func­ţie de istoricul tău per­sonal dacă şi ce tip de fran­şiză să alegi.
Prima de asig­u­rare — este pre­ţul pe care-l plăt­eşti pen­tru poliţa, sta­bilit în func­ţie de datele tehnice ale maşinii, de datele pro­pri­etaru­lui şi de clauzele supli­mentare pen­tru care ai optat. Se poate achita inte­gral sau în rate.

 

Ce despagubeste poliţa de asig­u­rarea CASCO

 

Polita CASCO poate despăgubi daune par­ţiale şi/sau daune totale.

 

Mecan­is­mul despagu­birii unei avarii par­tţale este urma­torul: reparaţie (atunci când aceasta este posi­bilă), înlocuirea pieselor, când aces­tea nu mai pot fi reparate.

 

În cazul daunei totale, asig­u­ra­torul face o eval­u­are a epavei (prac­tic într-un sis­tem pro­priu de lic­itare a epavelor), epava este vân­dută celui care casştigă lic­i­ta­ţia, iar asig­u­ra­torul plat­eşte diferenţa până la suma asig­u­rată. Din aceasta se scad even­tualele fran­şize sau rate nea­chi­tate de primă.

 

Despagu­birea furtului

 

Atât în cazul fur­tu­lui din autove­hicule, cât şi al fur­tu­lui de autove­hicule, există un ter­men legal de anchetare a cazu­lui de 60 de zile. Paşii care tre­buie par­curşi sunt: avizarea daunei la asig­u­ra­tor (la furt par­tial se face şi con­statarea), comu­ni­carea cu poli­tţa, care se face la 30 si 60 de zile de la comiterea fur­tu­lui, care are ca scop urmarirea cazu­lui anchetei. Daca demer­sul poli­tţei nu se încheie cu suc­ces, aceasta va elib­era o adresa ofi­cială prin care va con­firma acest lucru. După acest moment poţi face cer­erea de despăgu­bire şi poţi primi despagubirea.

          Sfântu Gheorghe

 

 

 

 

 rezkakas-logo

    logo kingwash

logo mida

 

logo panzio

 

metabond logo

 

logo titi

 

      Întorsura Buzăului

 

logo acc

 

taxi victor tohonean

 

 

casa bradet

 

         Târgu Secuiesc

 

logo driveing zone

 

             Baraolt 

 

S.C. JENICO S.R.L.

   SERVICE AUTO

 

    PÉTER LÁSZLÓ II

     MAGAZIN PIESE

             AUTO

 

DEÁK F. ATTILA PFA

    SERVICE AUTO

 

 

mondial assistance logo rollover  omniasig rollover 37409 AllianzTiriac Logo rollover abc-asigurari-reasigurari rollover asirom rollover astra asigurari rollover carpatica rollover
gothaer rollover Groupama rollover logo euroins rollover UNIQA  negativ cmyk rollover credit europe asigurari rollover generali rollover city insurance rollover